អាកប្បកិរិយាអាក្រក់ដែលមើលសម្រាប់ពេលទិញខ្ពស់ដែនការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់

អាកប្បកិរិយាអាក្រក់ដែលមើលសម្រាប់ពេលទិញខ្ពស់ដែនការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់
By ការ៉ែន Kirby

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញនៅលើ eBay និងការដេញថ្លៃផ្សេងទៀត PageRank ខ្ពស់ (ការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់) ដែនសម្រាប់លក់. អ្នកប្រហែលជាបានចាត់ទុកសូម្បីតែទិញមួយ of these domains. How do you ascertain the value of such a domain?

First of all, you must verify the PR of the domain name that you are thinking of purchasing. Then, even if the site has a high PR, it still may NOT be indexed by Google, and if a site is not indexed, that’s sort of like a word not being in the dictionary. Google may think it’s a great word based on the PR, but if they don’t index it, it won’t be found in Google’sdictionary.

It may seem inconceivable that Google will give PR to a site they don’t index, but I’ve seen it happen many times. Google explains it’s because the algorithms that index sites are constantly updating, but the algorithms that calculate PR update less frequently, and sometimes the two processes are not in synch.

Be that as it may, I’ve seen high PR domains for sale that are NOT indexed in Google. What you can do to find out whether the domain is indexed in Google is to type site:www.nameofthedomain.com into the search bar. If Google comes back with a page that says, “Your searchsite:www.nameofthedomain.comdid not match any documents” — well, the site is not indexed in Google.

You can try the same thing in Yahoo and MSN and see if any pages are indexed in those search engines. If the domain is well-indexed in Yahoo and MSN, and getting a lot of traffic, it may not matter if the domain is not indexed by Google.

However, another important factor in purchasing a domain is how many backlinks, or links from other sites, the domain has. You can type link:www.nameofthedomain.com into Google, and it will tell you which sites are linking to the domain. Once again, I’ve seen sites with high PR that only had one or even no backlinks!

If you are considering purchasing a domain with a high PR that is not well indexed or doesn’t have many backlinks, you’ve got to stop and think for a minute. Google has made it well known that it considers relevant backlinks, among many other criteria, in assessing PR. Now if the domain has no or few backlinks, how long do you think it will keep its PR?

So when considering the purchase of a high PR domain, be sure to perform your due diligence. Always check out every aspect of the domain — ការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់, បង្កើតលិបិក្រម, and backlinksusing several independent tools. None of the tools are 100% accurate at any given moment, and so it’s to your advantage to use them all and compare results.

Karen Kirby possesses decades of experience in the computer industry, a BA in Honors English, and an MS in Computer Science. She has been helping people with Internet marketing since 1995. For expert advice on Internet marketing, please visit http://www.solutionmarketingsystem.com.

Copyright 2006 – ការ៉ែន Kirby. All Rights Reserved Worldwide.

Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Karen_Kirby

http://EzineArticles.com/?Pitfalls-to-Watch-For-When-Purchasing-High-PR-Domains&id=212693

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *